Concerten

Hieronder een overzicht van de concerten die in de loop der jaren door De Witt Academy en De Witt Consort zijn uitgevoerd.

 

Zaterdag 14 mei 2022
Walkart kerk, Zeist
De Witt Consort
'Music for a while' 
 H. Purcell, A. Pärt
Zaterdag 16 april 2022
Remonstrantse kerk Dordrecht
Passieconcert 2022 J.S. Bach - Cantate BWV 22 en BWV 131

G.F. Telemann - Cantate 'Du aber Daniël'

Zaterdag 31 oktober 2020
Remonstrantse Kerk Dordrecht
'Welcome to all the pleasures'  H. Purcell, J. Dowland, J. Farmer
Zaterdag 7 december 2019
Remonstrantse Kerk Dordrecht 
 'An English Christmas'   o.a. Britten, Rutter, Blake
en Taverner
   
Vrijdag 19 april 2019
Remonstrantse Kerk Dordrecht

 Passieconcert o.a. Byrd, Sweelinck
en Schütz
Zaterdag 10 november 2018
Remonstrantse Kerk Dordrecht
 
 'Franse Herfst'  J. Gilles, A. Campra
Donderdag 29 maart 2018
Lutherse Kerk Gorinchem

Vrijdag 30 maart
Remonstrantse Kerk Dordrecht
Passieconcert H. Schütz, J.S. Bach
Zondag 18 februari 2018
Grote Kerk Dordrecht 
 Vesperdienst J.S. Bach
Motet BWV anhang 159
'Ich lasse dich nicht',

Cantate 150 'Nach dir,
Herr, verlanget mich'

Zondag 29 oktober 2017
Grote Kerk Dordrecht 
 Vesperdienst J.S. Bach
Cantate 80 'Ein feste Burg
ist unser Gott' 

Donderdag 13 april 2017
St. Lambertuskerk Strijen

Vrijdag 14 april 2017
Remonstrantse Kerk Dordrecht
 
 Passieconcert  J.S. Bach
Johannes Passion - BWV245
Zondag 13 november 2016
Remonstrantse Kerk Dordrecht 
 Kerkdienst Henry Purcell
Funeral Music of Queen Mary
door De Witt Consort
Zaterdag 5 november 2016
Remonstrantse Kerk Dordrecht 
 Semi-scenische opera Henry Purcell
King Arthur
i.s.m.
Barokorkest 'Guts!',
Maaike Hoogerwerf,
verteller en Jan Stroeve,
regie-adviezen 

Zondag 11 september 2016
Grote Kerk, Dordrecht 
 Vesperdienst Henry Purcell
o.a. 'The Funeral Music 
of Queen Mary'.

De Witt Consort: 
Sylvia Peters/sopraan, 
Yvonne Peters/alt 
en traverso, 
Teun de Vries/tenor, 
Kees Heijink/bas, 
Margriet den Hartog/orgel

19 november 2011
Remonstrantse kerk, Dordrecht
Jubileumconcert  Henry Purcell
o.a. opera
'Dido and Aeneas'
Goede Vrijdag 2011
Remonstrantse kerk, Dordrecht
Passieconcert G. Ph. Telemann
Matthäus Passion (1746)
26 november 2010
Kunstkerk, Dordecht
Concert B. Britten
o.a. A Ceremony of Carols
Goede Vrijdag 2010
Remonstrantse kerk, Dordrecht
Passieconcert J.S. Bach
Cantate BWV 150
Witte Donderdag 2010
N.H. Kerk, Tienhoven
Passieconcert D. Buxtehude
Membra Jesu nostri